Rodzaj pomocy Nazwa skrótowa Nazwa Opis
Wsparcie finansowe Leki – dofinansowanie Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw Wsparcie będzie udzielane zwłaszcza osobom nieubezpieczonym lub tym, które wyczerpały już pomoc z NFZ w ramach tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych. Uszczerbek na zdrowiu lub schorzenie musi być skutkiem przestępstwa (na przykład wypadku drogowego, napaści, zgwałcenia, przemocy, usiłowania zabójstwa). Pomocy finansowej będziemy udzielać na wniosek osoby pokrzywdzonej lub osoby jej najbliższej. Oceniamy, że średnia wielkość pomocy dla jednej osoby będzie wynosić 250 zł w związku z jednym zdarzeniem.
Wsparcie finansowe Zakwaterowanie – dofinansowanie Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia W celu uchronienia osób pokrzywdzonych i ich rodzin przed wtórną wiktymizacją (w przypadku przestępstw znęcania się, przemocy domowej, gwałtu małżeńskiego, przemocy seksualnej) będziemy wspierać finansowo osobę, która jest zmuszona do opuszczenia lokalu, w którym dochodzi do przestępstwa. Druga grupa beneficjentów to osoby, które w wyniku przestępstwa straciły czasowo lub na stałe możliwość zarobkowania, za czym idzie możliwość opłacania najmu lokalu. Tym osobom będą dofinansowanie opłaty czynszowe. Oceniamy, że średnia wartość pomocy dla jednej osoby w skali roku wyniesie ok. 3000 zł.
Wsparcie finansowe Transport – dofinansowanie Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw w ośrodku pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem Refundacja kosztów przejazdu będzie obejmowała beneficjentów, którzy będą korzystali z pomocy świadczonej w ramach niniejszego projektu (spotkania z prawnikami, psychologami, osobami pierwszego kontaktu). Zwrot kosztów będzie dotyczył przejazdów komunikacją publiczną w klasie 2. Rozliczanie będzie odbywało się na podstawie okazania wykorzystanego biletu. Zwrot kosztów następować będzie z wyłączeniem zwrotu należności, o które mogą się ubiegać beneficjenci jako uczestnicy postępowania sądowego.
Wsparcie finansowe Żywność – dofinansowanie Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych Pomoc świadczona osobom, których sytuacja ekonomiczna gwałtownie się pogorszyła w wyniku zaistnienia przestępstwa. Będą to przede wszystkim osoby pozbawione możliwości zarobkowania, czasowo lub trwale w wyniku przestępstwa oraz osoby, które w wyniku przestępstwa poniosły stratę materialną. W przypadku przestępstwa niealimentacji wartość bonu nie będzie przekraczać różnicy pomiędzy kwotą alimentów zasądzoną a wypłacaną przez Fundusz Alimentacyjny z uwzględnieniem kryteriów finansowych decydujących o przyznaniu świadczeń. Rozliczenie będzie następować na podstawie bonów żywnościowych lub kart płatniczych przedpłaconych określoną kwotą pieniędzy, którymi można posłużyć się w sklepach wszystkich dużych sieci handlowych w Polsce, jak również w wielu sklepach lokalnych i osiedlowych.
Wsparcie finansowe Kształcenie zawodowe – dofinansowanie Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe W ramach tego zadania wspierany będzie powrót pokrzywdzonych i osób ich najbliższych na rynek pracy poprzez sfinansowanie kursów i szkoleń umiejętności zawodowych. Wyceniamy średnie wsparcie dla jednej osoby na kwotę 1200 zł (wycena na podstawie analizy Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl). Pomocy finansowej będziemy udzielać na wniosek osoby pokrzywdzonej lub osoby jej najbliższej.
Wsparcie finansowe Żłobki – dofinansowanie Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Beneficjentom nie będzie przekazywana gotówka, każda płatność będzie realizowana przelewem po wystawieniu faktury pro forma. Kwota została ustalona na 3000 zł co stanowi równowartość średniej rocznej opłaty za żłobek na terenie województwa śląskiego. Koszt uwzględnia również wyżywienie obejmujące cztery posiłki.
Wsparcie finansowe Wyprawka szkolna – dofinansowanie Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki po- za szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Finansowana będzie przede wszystkim: 
1. zakup podręczników;
2. zakup przyborów szkolnych;
3. zakup materiałów edukacyjnych;
4. wydatki związane z organizacją indywidualnego nauczania.
Na podstawie doświadczenia, dostępnych badań i oceny potrzeb osób pokrzywdzonych i osób im najbliższych oceniamy, że średnia wartość wsparcia dla jednej osoby wyniesie ok. 300 zł.
Pomoc specjalisty Pomoc prawna Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej Pomoc prawna będzie udzielana przez radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów adwokackich i radcowskich po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy aplikacji, po uprzednim umówieniu przez osobę pierwszego kontaktu.
Pomoc specjalisty Pomoc psychologiczna Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną Wsparcie udzielane podczas spotkań bezpośrednich. W szczególnie uzasadnionym przypadku, psychologowie, psychiatrzy i psychoterapeuci będą udzielać pomocy w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem. Informacja o udzieleniu pomocy poza stałym miejscem jej świadczenia, wraz ze wskazaniem przyczyny, zostanie zamieszczona we wniosku o udzielenie pomocy.
Pomoc specjalisty Pomoc mediatora Organizowanie i finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów Mediacje będzie prowadzić osoba, która jest wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez sądy okręgowe lub przez uprawnione organizacje. Mediator będzie świadczył usługi zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia mediacji (dobrowolność, akceptowalność, bezstronność, neutralność, poufność). Wsparcie udzielane podczas spotkań bezpośrednich.
Pomoc specjalisty Tłumacz migowy i tłumacz przewodnik Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej TYLKO W CELU UDZIELENIA POMOCY PRAWNEJ!

infolinia: 579 519 688