Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami

Fundusz Sprawiedliwości.

USŁUGI OŚRODKA

Pomoc prawna i mediacje

udzielanie nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym, a także wsparcia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja) osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym w wymiarze 

Wsparcie psychologiczne

udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego, psychologicznego i psychiatrycznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobo im najbliższym, w tym wsparcia psychologicznego 4. świadkom i osobom im najbliższym,

Wsparcie osób pierwszego kontaktu

wspieranie osób uprawnionych przez osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku w Gliwicach i lokalnych punktach w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku oraz w Tarnowskich Górach.

Pomoc finansowa

wsparcie finansowe w tym: pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, pokrywaniu kosztów żywności, finansowaniu przejazdów środkami komunikacji publicznej, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji

Zasady udzielania wsparcia

Zadanie jest skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób im najbliższych. Do określenia statusu osoby posługujemy się definicjami przyjętymi w Kodeksie postępowania karnego (dalej: k.p.k.) oraz Kodeksie karnym (dalej: k.k.):

1. Pokrzywdzonym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.),

2. Świadkiem jest osoba powołana przez organ wymiaru sprawiedliwości do złożenia zeznań z obowiązkiem stawiennictwa (art. 177 § 1 k.p.k.),

3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 k.k.).

8 + 10 =

infolinia: 579 519 688